www.galeriexxl.cz www.gnoze.eu www.prodejobrazu.eu

 

 přihlášení prodejce registrace
 registrace
AbstraktníAktyArchitekturaDětskéDuchovníFiguraFantasyHistorickéKrajinaKvětinyModerní směryNaivníPortrétyRomantickéZátišíZvířataGNOZEzavřít ›
Leden
05
2011

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNí PODMíNKY

zprostředkování a prodej uměleckých děl

Definice:
Zájemce – ten, kdo má zájem o zprostředkování prodeje.
Zprostředkovatel - Lenka Paurová, Říční 756, Louny 440 01, IČ 12023078

Smluvní podmínky
Registrace na webu PRODEJOBRAZU.EU je umožněna všem Zájemcům, kteří jsou autory anebo vlastníky výtvarného díla, které chtějí prodat prostřednictvím našeho webu.

Registrace nového Zájemce
Každý nový Zájemce může nabízet svá vlastní díla anebo pouze díla, která jsou jeho vlastnictvím, má zájem o jejich prodej a zavazuje se toto dílo zaslat  kupci po obdržení informace, že dílo bylo již uhrazeno na účet Zprostředkovatele a to do 3 pracovních dnů.
Zájemce souhlasí s touto smlouvou o zprostředkování. 

Zprostředkovatelská smlouva 

Lenka  Paurová
Říční 756, Louny 440 01, IČ 120230078
(dále jen „Zprostředkovatel“)

 a Pro potřeby této smlouvy slouží údaje a data
uvedené v zaregistrování Zájemce na webu, www.prodejobrazu.eu 
(dále jen „Zájemce“)

I.Základní pojmy

1. Některé pojmy a smluvní vztahy jsou upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zveřejněny na webové adrese www.prodejobrazu.eu (dále jen „www-stránky“) a kterými se řídí vztahy smluvních stran v této smlouvě neupravené.
2. Zájemce prohlašuje, že je vlastníkem děl, jejichž prodej má být zprostředkován, nebo je zmocněn s těmito díly volně nakládat.
3. Zájemce ručí za správnost a pravdivost všech uvedených údajů, které jsou požadovány a jsou povinné při Registraci a při zadání výtvarného díla na www-stránky.

II.Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zprostředkování prodeje uměleckých děl nabízených/zveřejněných na www-stránkách  a v profilu autorů.
2. Zprostředkovatel se zavazuje pro Zájemce nabízet k prodeji umělecká díla a zprostředkovat  informace a novinky o prodejci a  uzavření smlouvy o jejich prodeji.
3. Zájemce se zavazuje za tuto činnost Zprostředkovateli zaplatit odměnu a poskytovat součinnost pro účely naplnění této smlouvy.

III.Postup při prodeji obrazu

1. Po obdržení objednávky bude zprostředkovatel kontaktovat zájemce zda je obraz    dostupný a zajistí jeho rezervaci.
2. Po rezervaci vyzve zprostředkovatel kupce aby uhradil kupní cenu. 
3. Po uhrazení kupní ceny zprostředkovatel zašle zájemci instrukce, kam obraz odeslat. Poštovné a balné hradí zájemce a tak je nutné i tento náklad připočítat  k autorské ceně.
4. Po potvrzení od kupce, že obraz obdržel v pořádku a nebude ho chtít vracet, zašle    zprostředkovatel autorkou cenu zájemci na smluvený účet.

IV.Rezervace nabízených děl

1. Zájemce takto prezentovaná díla svěřuje Zprostředkovateli, aby zprostředkoval  jejich prodej.
2. Zájemce se zavazuje, že po zveřejnění nabízených uměleckých děl na našem webu, jejichž prodej má být na základě této smlouvy zprostředkován, nebudou nabízena k prodeji jinými osobami a ani nebudou předmětem plánovaných výstav, nebude-li jiné dohody smluvních stran, a to od zveřejnění děl do ukončení této smlouvy.

3.Pokud zájemce chce své dílo prodat jiným způsobem než je ve smlouvě, zavazuje se k okamžitému smazání svého díla z nabídky na našich webových stránkách, pokud tak neučiní a vznikne poptávka po zmíněném díle, zájemce se zavazuje uhradit vzniklou škodu z neuskutečnitelného zprostředkování, tím se rozumí výše provize která při zprostředkování prodeje náleží zprostředkovateli.

V.Cena registrace na webu a úhrada

1. Zprostředkovatel se zavazuje , že využije svých  veškerých možností k propagaci zájemce a děl na uvedeném webu za paušální poplatek 290 Kč / slovy : dvě stě devadesát korun českých/
2. Po registraci zájemce, zašle zprostředkovatel číslo účtu a variabilní symbol, pod kterým je zájemce registrován a zájemce se zavazuje tuto paušální částku uhradit. Tato paušální částka je po uplynutí 15dní nevratná. Podmínkou vrácení paušální částky v termínu 15-ti dnů je úplné smazaní všech vystavených děl.
3. Po uhrazení této částky bude zájemci zveřejněn jeho profil.
4. Zájemce má možnost využít i dalších nabízených služeb, které jsou zpoplatněny o které si může zažádat v registračním formuláři a to i v průběhu fungování této smlouvy.
5. Pokud bude zájemce požadovat daňový doklad o zaplacení paušální částky, tak vyzve zprostředkovatele o zaslání takového dokladu a ten se zavazuje tento doklad zaslat e-mailem.

VI.Práva zájemce

1. Zájemce po uhrazení registračního paušálu má právo upravovat svůj profil, nahrávat nová díla a celkově využívat svůj profil ke své vlastní prezentaci 
2. Zájemce má právo ve své osobní propagaci využívat odkazy na svůj profil.

VII.Další ujednání

1. Zprostředkovateli dále náleží odměna za zprostředkování prodeje ve výši, kterou si sám stanoví, aniž by tím byla jakkoliv snížena autorská cena.
2. Zájemci bude vždy vyplacena autorská cena uvedená při uložení na web, pokud se oba účastníci nedohodnou jinak.
3. Tato cena bude zájemci vyplacena po obdržení informace od kupujícího, že obraz obdržel v pořádku a nehodlá ho vrátit v zákonné lhůtě. Smlouva nabývá účinnosti dnem potvrzení smluvních podmínek a zveřejněním děl na www-stránkách.
5. Smlouvu je možno ukončit výpovědí ve 3 měsíční výpovědní lhůtě.
6. Den podpisu se rozumí, první odsouhlasení smluvních podmínek zájemcem, při registraci na www.prodejobrazu.eu  a odsouhlasení zprostředkovatelem se rozumí oficiálním zveřejněním prezentace zájemce.

VIII.Povinnosti zájemce

1. Odsouhlasený zájemce Odsouhlasený Zájemce bere na vědomí, že pokud bude chtít být prezentován na našem webu, www.prodejobrazu.eu,  musí: 
a - nahrát aktuální nabídku svých obrazů, u kterých má zájem o zprostředkování prodeje,
b - tyto obrazy musí být prodejné, nesmí být zároveň nabízeny jinou galerií ani samotným Zájemcem,
c - nahrát pravdivé základní údaje požadované při registraci,
d - pokud autor splní všechny uvedené podmínky, budou veřejně zobrazovány jím nabízená díla a to anonymně,
e - pokud odsouhlasí zveřejňování svého jména, tak se jméno bude zveřejňovat pouze ve vyhledávači, 
f - samozřejmostí je dbát dobrého jména portálu www.prodejobrazu.eu.g - veškeré uváděné údaje musí být pravdivé   

IX.Provize zprostředkovatele

Po uvedení autorské ceny a poštovného zájemce, se automaticky vygeneruje prodejní cena.

Provize činí cca: 30% z prodejní ceny. Provize do hodnoty ceny autorské 2000Kč je 500Kč a od ceny autorské 2000Kč se následně vygeneruje cca 30% z prodejní ceny.

Zjednodušený příklad: autorská ceny obrazu 1000Kč + 200Kč  balné, poštovné, vygenerovaná prodejní cena bude cca 1700Kč. Autorská cena obrazu 5000Kč + 200Kč balné, poštovné, vygenerovaná prodejní cena  bude cca 7200Kč.

X.Závěrečné ujednání

1. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo prezentovat zájemce dle svého uvážení a registrací nevzniká žádné právo na zveřejnění pro zájemce, který se zaregistruje. V případě, že zprostředkovatel nezveřejní profil zájemce je povinný neprodleně vrátit roční paušální poplatek.

2.Účastníci se výslovně ve smyslu ust.§ 262 ods.1 obchodního zákoníku dohodli,že není-li podmínkami vysloveně stanoveno jinak,  řídí se jejich práva a povinnosti  obchodním zákoníkem, zejména jeho ust.§ 409 a násl.

Neinformoval jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný tip nabízeného, prodávaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby včetně příslušný.

Zjištění je v rozporu se zákonnými právními předpisy - § 14 odst.1 zákona č.634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele  , ve znění pozdějších právních předpisů.

Pro informaci uvádíme: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů  je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 568/15 12000 Praha 2, Ičo:00020869, inter.adresa https://www.coi.cz/

 

 

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás s důvěrou obraťte.
Těšíme se na budoucí spolupráci.
Za kolektiv prodejobrazu.eu

 

článek zobrazen: 13519x
Export do PDF
Prodej obrazu on-line
TENTO PROJEKT JE POD ZÁŠTITOU

HLEDÁTE RENOMOVANÉ AUTORY

Home

Prodejci / Díla

Přihlášení

Registrace

GDPR


O projektu

Novinky

Info

Kontakty

počítadlo.abz.cz 

 

 

 

NAJDETE NÁS TAKÉ NA: +420 775 706 026 info@prodejobrazu.eu
Copyright © 2010-2024 - IamWRS vyroba-www.cz